BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u deze internetdienst en website gebruikt. De internetdiensten en websites van Activar worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van Activar te gebruiken c.q. bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van Activar zijn (intellectueel) eigendom van Activar, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van Activar. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berusten bij Activar en worden uitgeoefend.

Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van Activar erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van Activar, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Activar en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie.

U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Activar slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van Activar en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Activar en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van Activar raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van Activar geregistreerde en aangeboden informatie. Activar en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Activar.

U dient de eventueel door Activar te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • ieder gebruik van de internetdiensten en websites van Activar op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Activar of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Activar of voor derden
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Activar heeft verkregen
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van Activar, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van de internet diensten en websites van Activar is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank te Antwerpen is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Wijzigingen

Activar kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande Disclaimer. De jongste versie van de Disclaimer vervangt de oudere versie ervan. Checkt u daarom regelmatig deze Disclaimer.